Weboldalunk sütiket használ. Az oldal böngészésével Ön automatikusan hozzájárul ehhez (a sütikről bővebben itt olvashat)
Rendben
Facebook Google+ Szallasbazis.hu

Üdülési szerződés MINTA

                                                                         APARTMAN(HÁZ) BÉRLETI SZERZŐDÉS

 - Üdülési Szerződés –

MINTA

 

Amely létrejött egyrészről:

tulajdonos neve:

állampolgársága:

születési hely, idő:

lakcíme:

azonosító okmány száma, annak típusa: …………….., (személyi igazolvány)

apartman(ház), szállás címe:

mint apartman(ház), szállás tulajdonos (továbbiakban: Tulajdonos) nevében és helyett eljáró és szerződést aláíró megbízottja Golubar Igor (továbbiakban: Megbízott) (an.: Kovács Ildikó, szül.: Vukovar, 1983. 08. 27., adószám: 53016092-1-37, nyíl. szám: 50418093, székhelye: 7150 Bonyhád, Mónus Illés utca 31.)

 

másrészről:

bérbevevő neve:

állampolgársága:

születési hely, idő:

lakcíme:

azonosító okmány száma, annak típusa: ……………. (személyi igazolvány)

elérhetősége: (telefon)

elérhetősége:(e-mail)

mint bérbevevő (továbbiakban Bérbevevő) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

 

A mai napon Bérbevevő jelen szerződés aláírásával lefoglalja a ………………………… cím alatti apartmant (……. kódszámú, ………. apartmant), szállást …. fő részére.

 

Nyaralási időpont: ……………..-től, …………….-ig (.. éjszaka)

 

Fenti című és kódszámú apartman, szállás bérbeadási díja (részvételi díja) összesen:

…… Eur + 10 Eur (admk*)

 

*(admk: adminisztrációs költség). A kiszámított bérbeadási díj (részvételi díj) nem tartalmazza az adminisztrációs költséget! Az adm. költség minden egyes apartman, szállás lefoglalásánál fizetendő az első részlettel (foglalóval) együtt. Az adm. költség egyszeri díja: 10 Euro/foglalás!

 

A bérbeadási díj (részvételi díj) kifizetése két részletben történik:

 

Jelen szerződés Átvételi elismervényként is szolgál, mely alapján Megbízott Bérbevevőtől hiánytalanul átvette (személyesen vagy elektronikus úton) az első részletet, mely bérbeadási díj (részvételi díj)  kb. 30 - 45 %-a (foglaló), azaz ……. Euro + 10 Euro adminisztrációs költség, azaz összesen …….. Euro, amit a felek foglalónak tekintenek.

 

A második részlet a fennmaradó  55 - 70%, azaz …….. Euro, mely az apartman Tulajdonosának vagy Gondnoknak a helyszínen fizetendő!

 

Tulajdonos tájékoztatja Bérbevevőt, hogy:

 

a) Az apartman(ház) bérleti szerződés (üdülési szerződés) érvényesen akkor jön létre, ha azt a felek írásba foglalták, mindkét fél által aláírásra került és a fent leírt első részletet (foglaló + adminisztrációs költség) Bérbevevő befizette, majd a szerződés egy példányát postafordultával vagy elektronikus úton Bérbevevő a Megbízottnak elküldte. Amennyiben Bérbevevő jelen szerződés egy aláírt példányát nem juttatja vissza kézhezvételtől számított 10 napon belül Megbízott részére, úgy a fenti című apartman(ház), szállás nem kerül lefoglalásra, a bérleti szerződés érvényét veszti, továbbá Bérbevevő által befizetett első részlet (foglaló) nem kerül visszafizetésre.

 

b) Az apartman, szállás bérbeadási díja (részvételi díja) tartalmazza a szállás költségét,  az idegenforgalmi adót (TAXA), az adminisztrációs költséget, meleg vizet, áramszolgáltatást, takarítást, klímát továbbá a kocsi beállók használatát.

 

c) Az apartman(ház), szállás bérbeadási díja (részvételi díja) nem tartalmazza az utas ill. egyéb biztosítást. A biztosítás megkötéséről a Bérbevevő egyénileg gondoskodik, vagy Megbízott közreműködését kérheti. Az idegenforgalmi adó (taxa) 12 éves korig ingyenes. 12 éves kor felett kb. 1 Euro/fő/nap, vagy ennek megfelelő horvát Kuna vagy magyar Forint (a megadott árak tájékoztató jellegűek.) Az idegenforgalmi adó befizetését a helyszínen a Tulajdonos végzi az úti okmányban szereplő adatok alapján, így azokat elkérheti és magával viheti a turisztikai hivatalba (kivéve ha előzetesen rögzítve lettek a szükséges személyes adatok) a bejelentéshez szükséges ideig.

 

d) Tulajdonos ill. Megbízott nem vállal felelősséget a Bérbevevő és a vele utazók kiutaztatásáról, szállításáról, étkezéséről. Bérbevevő ill. a vele utazók vállalják, hogy saját maguk szervezik meg, és gondoskodnak a szálláshelyre való kijutásról, kiutazásról, az utazás típusáról és módjáról, továbbá saját maguk gondoskodnak az étkezésről, étkeztetésről.

 

e) Bérbevevő köteles az utazáshoz ill. nyaraláshoz szükséges okmányokat magával vinni (személyi igazolvány vagy útlevél, üdülési szerződés, stb..), vám és devizaszabályokat betartani, ezek elmulasztásából eredő károkért Tulajdonos ill. Megbízott nem vállal felelősséget. Az utazásra történő jelentkezéskor Tulajdonos ill. Megbízott nem vizsgálja annak tényét, hogy a jelentkezők a szükséges úti okmányok birtokában vannak-e.

 

f) Tulajdonos ill. Megbízott nem vállal kártérítési kötelezettséget olyan szolgáltatások elmaradásáért vagy hibás teljesítéséért, amelyek ellenértéke előzőleg nem került befizetésre (klíma, internet, telefon, stb.). Ha Bérbevevő valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okból nem vesz igénybe, nem követelheti a részvételi díj leszállítását.

 

g) Bérbevevő az általa okozott károkért ill. a vele utazók által okozott károkért (ideértve a szálláshelyen okozott károkat is) anyagi felelősséget vállal. Bérbevevő ill. a vele utazók vállalják, hogy az apartmant, szállást tisztán és megfelelő állapotban tartják, rendeltetésének megfelelően használják annak eszközeit, berendezéseit, és tekintettel vannak szomszédjaikra.

 

h) Tulajdonos ill. Megbízott nem vállal felelősséget, ha az apartman(ház), szállás elfoglalása elháríthatatlan külső ok (vis maior, járvány, természeti katasztrófa, sztrájk stb.) miatt hiúsul meg. Az ebből eredő saját költségek (pl. utazási költség, stb.) a Bérbevevőt terhelik. Bérbevevő ill. a vele utazók személyes tárgyaiért felelősséget sem a Tulajdonos, sem Megbízott nem vállal.

 

Tulajdonos fenntartja a jogot, hogy kivételes és indokolt esetben a lefoglalt apartman, szálláshely kizárólag kategórián belüli módosítására, vagy azonos jellegűre és értékűre történő cseréjére.

 

Bérbevevő a tájékoztatásokat tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

Szerződő felek megállapodnak, ha Bérbevevő az általa lefoglalt apartmant, szállást egyéb okból lemondja, azaz eláll az üdülési szerződéstől, a kifizetett foglaló (részvételi díj 30 - 45 %-a + adminisztrációs költség) a következőképpen kerülhet visszafizetésre (amit kötelezően Bérbevevőnek írásban kell kérvényezni):

 

a) ha 60 vagy annál  több napon túl jelzi a lemondási szándékát, úgy a befizetett foglalóból kb. 25 % visszajár részére, Forintban (HUF), az aktuális EUR/HUF árfolyammal számolva.


b) ha 30 nappal korábban jelzi a lemondási szándékát, úgy a befizetett foglalóból kb. 15 % visszajár részére, Forintban (HUF), az aktuális EUR/HUF árfolyammal számolva.

 

c) ha 30 napon belül jelzi a lemondási szándékát, úgy a befizetett foglaló nem kerül visszafizetésre.

 

Amennyiben Bérbevevő a lefoglalt apartmant, szállást a nyaralási időponttól számított 24 órán belül nem foglalja el, úgy jelen bérleti szerződés érvényét veszti, kivéve ha telefonon értesíti Megbízottat, aki még 24 óra időtartamra tarthatja érvényben a lefoglalást.

 

Szerződő felek megállapodnak, hogy Bérbevevő minőségi ill. egyéb kifogásait, amelyek a szerződés teljesítésével kapcsolatosak a Tulajdonos részéről haladéktalanul köteles jelenteni a Megbízott felé, hogy azokat a legrövidebb idő alatt elhárítsa.

 

Bérbevevő tudomásul veszi, hogy köteles jelen szerződés egy példányát magával vinni, majd megérkezéskor a Tulajdonosnak vagy Gondnoknak a fennmaradó második részletet hiánytalanul megfizetni.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Polgári Törvénykönyv rendelkezései mérvadók, személyes adatait a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeljük, vagyis az üdülési szerződés (apartman bérleti szerződés) kitöltése, lebonyolítása céljából (2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdés a) -információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet – General Data Protection Regulaion (GDPR)).

 

Kijelentem, mint Bérbevevő, hogy jelen szerződés mind a négy oldalát, az adatvédelmi nyilatkozatot, az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF), a házirendet és az ajánlatban szereplő általános tudnivalókat elolvastam, megértettem, tudomásul veszem, és ezennel jóváhagyólag aláírom, ezzel az apartman(ház) bérleti szerződést (üdülési szerződést) megkötöttnek tekintem, magam, és a velem utazók nevében is kötelezőnek fogadom el. Továbbá kijelentem, hogy jelen szerződést a Tulajdonos vagy Megbízott saját kezű aláírásával átvettem (e-mailben szkennelve, személyesen vagy postai úton). Bérbevevő elfogadja, hogy jelen apartman(ház) bérleti szerződés (üdülési szerződés) a Megbízott közreműködésével jött létre.


A szerződés
kettő példányban készült, melynek egyik, Bérbevevő által aláírt (kitöltött) példányát kézhezvételtől számított 10 napon belül posta fordultával szíveskedjen a következő címre megküldeni: Golubar Igor (7150 Bonyhád, Mónus Illés u. 31.), kivéve, ha elektronikus vagy személyesen úton történt a szerződés kötés.

 

Az apartman(ház), szállás az érkezés napján 14ºº órától foglalható el, és azt a távozás napján 10ºº óráig kérjük elhagyni. Ettől eltérni egyeztetéssel lehet.

 

Amennyiben jelen megállapodást a felek elektronikus úton írták alá (kötötték), vagyis jelen szerződés elektronikus úton került elküldésre Bérbevevő részére, úgy a szerződés küldés ezen módjáról Bérbevevő és Megbízott előzetesen egyeztettek és elfogadásra kerültek fent leírt feltételek.

 

Elérhetőségeink: 

 

Tel.:     +36/74/736-618                                                         E-mail: info@szallasbazis.hu

Mob.: +36/70/635-9661                                                        Web: www.szallasbazis.hu                                                                          

Bonyhád, …………….

 

Bérbevevő:                                                               Megbízott:

 

 

-------------------------------------------------                     -------------------------------------------------